ANBI Beleidsplan

Beleidsplan

De Stichting Sint Benedictus kent een doorlopend meerjarig beleidsplan.

 • Doel van de stichting
  De Stichting Sint Benedictus stelt zich ten doel om vanuit Nederland (en vanaf 2014 ook vanuit België) financiële steun te bieden aan Benedictijner kloosters in de Benelux met als voorbeeld de Abbaye Bénédictine de l'Exaltation de la Sainte-Croix te Chevetogne in België, met name voor de projecten die uit de eigen inkomsten van de monniken niet betaald kunnen worden.
 • Wijze van geldwerving
  De inkomsten van de stichting bestaan uit regelmatige bijdragen van particuliere en institutionele donateurs, eenmalige schenkingen en legaten. Er is sprake van donaties door bezoekers aan het klooster en door vrienden die al geruime tijd met het werk van de monniken van Chevetogne bekend zijn. Eenmaal per jaar, meestal in de maand december, worden de donateurs en vrienden via de Kroniek van Chevetogne aangeschreven met het verzoek om een bijdrage over te maken.
  Specifieke geldwerving wordt ondernomen in de vorm van eenmalige acties indien er sprake is van een kostbaar project: bouw, verbouw, restauratie of een bijzonder aanschaf.
 • Beheer van het vermogen
  Het beheer van het vermogen valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. De penningmeester heeft de dagelijkse zorg over het beheer. Hij stelt ieder voorjaar de jaarrekening op, waarin de financiële verantwoording over het afgelopen jaar wordt gegeven. Deze jaarrekening wordt op de voorjaarsvergadering van het bestuur besproken. Na goedkeuring van de jaarrekening door het bestuur wordt aan de penningmeester decharge verleend voor het door hem gedurende het voorbije jaar gevoerde financieel beheer. Op deze website is een overzicht geplaatst uit de jaarrekeningen.
 • Besteding van het vermogen
  De abt van de Abdij van Chevetogne kan namens zijn communauteit een beargumenteerde aanvraag doen bij het bestuur van de stichting voor financiële steun ter realisering van een concreet project. Het gaat om projecten die uit de eigen inkomsten van de monniken niet betaald kunnen worden en die niet als reguliere, dagelijkse onkosten beschouwd kunnen worden.
  Tweemaal per jaar komt het bestuur in vergadering bijeen ter bespreking van de aanvraag / aanvragen. Na goedkeuring door het bestuur wordt het verleende bedrag door de penningmeester overgemaakt. In principe vindt de najaarsvergadering van het bestuur in de Abdij van Chevetogne plaats, opdat de bestuursleden ter plekke de resultaten van de verleende subsidies kunnen bekijken en beoordelen.
 • Beloningsbeleid voor bestuursleden
  De bestuursleden ontvangen geen beloning en geen vacatiegelden.