Recente jaarrekeningen

Balans per 31-12-2017   31-12-2016
             
Activa            
             
Geldmiddelen en effecten   147.672   138.704
Vorderingen     75.000   56
Totaal aan activa     222.684   138.760
             
Passiva            
Eigen vermogen en          
bestemmingsgelden     3.000   3.000
Erfenis       75.000   0
Uitkeringsreserve     144.684   135.754
schulden       0   6
Totaal aan passiva     222.684   138.760
             
Baten en lasten    2017   2016
             
Inkomsten          
giften       11.393   8198
erfenis       75.000   0
opbrengst vermogen     159   445
Totaal       86.552   8.643
             
Uitgaven            
kroniek/kalenders/brieven 455   1238
bankkosten     167   174
overige kosten     0   74
Totaal       622   1.486
             
Resultaat vóór uitkeringen 86.552    7.156
goedgekeurde projecten   2.000   11.500
        84.552   -4.344
             
toegevoegd erfenis   75.000    
Uitkeringsreserve   9.552    
Onttrekking uitkeringsrserve       4.344
Totaal       84.552   4.344
             
             
Goedgekeurde projecten   2017   2016
             
bijdrage bloemen Pasen   500   500
Byzantijnse pontificalia   1.500    
Verbouw sanitaire voorzieningen     11.000
Totaal       2.000   11.500